BARN & VOKSEN tegner  BIBELSKE MOTIVER 2023

Childrens Bible Art & Supporters Udstilling 2023 
 
  * * * English text below * * * * 

BARN & VOKSEN tegner 
BIBELSKE MOTIVER
  - til 
Udstilling i
Højdevangskirkens Menighedshus 
Irlandsvej 47, 2300 København S
Åbning d. 3. december 2023 kl 11:30 
- efter gudstjenesten kl 10:00
Med adgang i sognegårdens almindelige åbningstid resten af december, Jul og Nytår til Hellig3Kongers søndag. 

Åben invitation: 
Alle inviteres til før, under eller efter udstillingen at donere og indsende bibel-tegninger i format 12X18 cm. 
Udstillingens titel:
BARN & VOKSEN tegner BIBELSKE MOTIVER
ønsker at pege på den vigtige bro og formidling mellem generationer, både mht. tro og kreativitet.

Donerede værker udstilles og sættes til salg for 200 kr pr stk til støtte for børn i fattige egne og lande.
Adventstid og Jul er perfekt til hjemmelavede julegaver Julen varer lige til Påske ... og klinger med ved Kristi Himmelfart og Pinse mm.
Prøv en BARN & VOKSEN tegner BIBELSK - gave ... Du kan betale med mobilepay 2536 5260 til Jørn Holger Madsen

ChildrensBibleArt planlægger og tilrettelægger udstillingen for både børn og voksne, så du og dit barn eller barnebarn kan tegne og deltage sammen, med bibelske billeder i artmoney-formatet 12x18 cm.

Helt frem til udstillingen begynder, den Første søndag i Advent, tager Childrens Bible Art imod jule- påske- og pinse-tegninger - og alle andre bibelske tema-tegninger efter eget motiv-opslag i Bibelen - til salgs-udstilling i Højdevangskirkens Menighedshus. 

Værkerne sæltes til salg for kr 200 pr. stk. Det er nemlig standard-prisen for en artmoney, og vi læner os op ad samme koncept også med salg gennem 
www.artmoney.org/users/childrensbibleart

REGLERNE for ChildrensBibleArt -udstillingen: 
Værkerne er tegnet (malet eller klippe-klistret, evt hæklet eller strikket) af et barn eller ungt menneske fra 0 til 18 år, og med en præcis bibel-relation. 
- Til denne udstilling altså også sammen med voksnes bibel-billeder. Både professionelle og amatører bidrager. 

Alle billeder skal være i størrelsen 12x18 cm, som er standard for artmoney (vandret eller lodret).
I perioden op til udstillingen kan man hente et papir i den rigtige størrelse i Højdevangskirken, hvor man også efterfølgende kan donere den færdige tegning ved at lægge den i Den Kulørte Postkasse bagest i kirkerummet. 

CBA-tegninger skal have en præcis bibel-henvisning (f.eks: Lukas-evangeliet kapitel 2, vers 8-9).
Barn og voksen kan få inspiration og opdatering i Bibelen online: 
www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/2 - eller søg selv rundt i Bibelen, til du finder inspiration til et værk.
Enhver bibeltekst, både fra det nye og fra det gamle testamente, kan bruges, hvis du finder inspiration deri. 
Nogle tager udgangspunkt i et elsket salmevers som billed-inspiration; og fra salmen kan der næsten altid findes en bibel-reference, som krævet.
På bagsiden af værket skrives: Kunstværkets titel, barnets eller den unges fornavn, alder, land, årstal, bibelskriftsted samt eventuelle kommentarer fra kunstneren.
Voksne (over 18 år) må gerne tilføje efternavn, og voksne kunstnere, som ønsker det, kan oplyse en kontakt-mulighed; telefon nr., mail-adresse, hjemmeside eller postadresse som bagsidekommentar. 

Billeder doneret til ChildrensBibleArt må udstilles og evt. sælges til nævnte formål på:  
www.childrensbibleart.org  ved events, eller på 
www.artmoney.org/users/childrensbibleart         (0-18 år)
www.facebook.com/groups/259152635282103   (voksne)

Invitationen er et 'Open Call', så både amatører og professionelle kunstnere, som vil donere værker, kan deltage, sammen med børn eller solo som support af projektet. 

Kontakt 
CBA-tegninger til udstillingen, både børns og voksnes, sendes til: 

CBA
c/o Holger Madsen,
Peder Lykkes Vej 5 st. tv.
DK 2300 Copenhagen S.
Denmark

Spørgsmål besvares pr. mail: seselv(at)gmail.com

Skoler, børnehaver og kunst-institutioner etc, som deltager med et pænt antal tegninger kan vinde retten til en sponsorflise - 12X18 vandret - på www.kristenmeditation.dk/childrensbibleart

Venlig hilsen, Holger Madsen 
www.kristenmeditation.dk/childrensbibleart
www.artmoney.org/users/childrensbibleart 
www.facebook.com/groups/259152635282103

************************  English
English text below.  English 

CHILD & ADULT draw BIBLE MOTIVES

ChildrensBibleArt & Supporters Exhibition 2023 
Højdevangskirkens Menighedshus,
Irlandsvej 47, DK 2300 Copenhagen S
Vernissage: 
Sunday 3. december 2023 at 11:30
- after church service at 10:00

The exhibition continues during December 2023 towards the Holy Three Kings day.

This is an ‘open call’, so everyone is invited, in advance, during or after the exhibition,  to make, donate and submit Bible drawings in artmoney format 12X18 cm for the project.

The exhibition title: 
CHILD & ADULT draw BIBLICAL MOTIVES 
- wants to point out the important bridge and communication between generations, both in terms of faith and creativity.

Donated works are exhibited and put up for sale for DKK 200 per piece to support children in poor areas & countries.

Advent and Christmas are perfect for homemade Christmas gifts. Christmas lasts until Easter and rings with Ascension Day and Pentecost etc. 

Try a CHILD & ADULT BIBLE-drawing-gift 
ChildrensBibleArt plans and organizes the exhibition for both children and adults, so you and your child or granchild can draw and participate together, with biblical images in 12x18 cm.

Children's Bible Art accepts donations of Christmas-, Easter- and Pentecostal drawings - and all other biblical themed drawings according to your own motif inspiration
-lookup in the Bible.

Donated art works are set to sale at the exhibition in the church's congregations rooms  in 
Irlandsvej 47, 2300 Kbh. S, Copenhagen, Denmark. 

The works are sold for DKK 200 per. pcs. This is the standard price for an artmoney, and we lean on the same concept also with sales through 
www.artmoney.org/users/childrensbibleart

THE RULES for the ChildrensBibleArt exhibition with Supporters:
The works are drawn (painted or cut-and-pasted, possibly crocheted or knitted) by a child or young person at any age from 0 to 18 years.
For this exhibition also together with adults Supporters bible pictures, made by both professional artists and amateurs.

All images must be 12x18 cm - artmoney standard size.

CBA drawings must have an accurate Bible reference
(eg, Luke 2, verses 8-9).

Children and adults can get inspiration and updates in the Bible online:
biblegateway.com - Eg: Luke 2
- or search around the Bible yourself until you find inspiration for an art work.
Some get their image inspiration from a beloved hymn; and from this a biblical reference can almost certainly be found, as required. 

Childrens images should on the back side be supplied with:
Title; Artist first name, age, Country, year, Bible-reference.

Adults (over the age of 18) are welcome to add surname, and adult artists who wish to do so can provide a contact option on the back side; either phone number, email address, website or postal address.

Pictures donated to ChildrensBibleArt may be exhibited and, possibly. sold for the mentioned purpose
at: www.childrensbibleart.org at events, or at 
www.artmoney.org/users/childrensbibleart or
www.facebook.com/groups/259152635282103

This invitation is an 'Open Call', so both amateurs and professional artists, who want to donate works, can participate, along with children or solo as support of the project.

Donated CBA drawings should be sent to:
CBA-Support
c/o Holger Madsen,
Peder Lykkes Vej 5 st. tv.
DK 2300 Copenhagen S. Denmark

Questions are answered via mail: 
seselv(at)gmail.com 

Best regards, 
 Holger Madsen
www.kristenmeditation.dk/childrensbibleart
www.artmoney.org/users/childrensbibleart
www.facebook.com/groups/259152635282103

Location:
Højdevangskirkens Menighedshus, 
Irlandsvej 47, 2300 København S 
Copenhagen, Denmark

Date: 
Sunday, December 3, 2023 at 11:30 
Service in the church at 10:00

Location:
Højdevangskirkens Menighedshus,  Irlandsvej 47, 2300 København S  Copenhagen, Denmark
Date:
Event admin: ChildrensBibleArt