Barn & Voksen tegner Bibelske Motiver

ChildrensBibleArt - Udstilling 2020 
* * * * *
 English text below * * * * *

 Barn & Voksen tegner Bibelske Motiver

BARN & VOKSEN tegner
BIBELSKE MOTIVER til
Udstilling i Adventskirken,
Sallingvej 90, 2720 Vanløse. 
Fernisering d. 29.11.2020
- efter gudstjenesten 10:30
Udstillingen varer til henimod Hellig 3 Konger 

Alle inviteres til forud at donere og indsende bibel-tegninger i format 12X18 cm.
Udstillingens titel: BARN & VOKSEN tegner BIBELSKE MOTIVER ønsker at pege på den vigtige bro og formidling mellem generationer, både mht. tro og kreativitet.
Donerede værker udstilles og sættes til salg for 200 kr pr stk til støtte for børn i fattige lande.

Adventstid og Jul er perfekt til hjemmelavede julegaver Julen varer lige til Påske ... og klinger med ved Kristi Himmelfart og Pinse mm. Prøv en BARN & VOKSEN tegner BIBELSK - gave ...

ChildrensBibleArt planlægger og tilrettelægger udstillingen for både børn og voksne, så du og dit barn kan tegne og deltage sammen, med bibelske billeder i artmoney-formatet 12x18 cm.

Helt frem til udstillingen begynder, den Første søndag i Advent 2020, altså den 29.11.2020 tager Childrens Bible Art imod jule- påske- og pinse-tegninger - og alle andre bibelske tema-tegninger efter eget motiv-opslag i Bibelen - til salgs-udstilling på kirketorvet i Adventskirken i København. Værkerne sæltes til salg for kr 200 pr. stk. Det er nemlig standard-prisen for en artmoney, og vi læner os op ad samme koncept også med salg gennem www.artmoney.org/users/childrensbibleart

REGLERNE for ChildrensBibleArt -udstillingen: Værkerne er tegnet (malet eller klippe-klistret, evt hæklet eller strikket) af et barn eller ungt menneske fra 0 til 18 år, og med en præcis bibel-relation. - Til denne udstilling altså også sammen med voksnes bibel-billeder.

Alle billeder skal være i størrelsen 12x18 cm, som er standard for artmoney (vandret eller lodret).
Formatet 12x18 cm er lige en anelse mindre end en halv A4-side, så hvis du folder og klipper et A4-ark på midten, har du papir til to tegninger, og yderkanten kan klippes af bagefter til formatet passer. CBA-tegninger skal have en præcis bibel-henvisning (f.eks: Lukas-evangeliet kapitel 2, vers 8-9).

Barn og voksen kan få inspiration og opdatering i Bibelen online: www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/2 - eller søg selv rundt i Bibelen, til du finder inspiration til et værk.
Nogle tager udgangspunkt i et elsket salmevers som billed-inspiration; og fra salmen kan der næsten altid findes en bibel-reference, som krævet. På bagsiden af værket skrives: Kunstværkets titel, barnets eller den unges fornavn, alder, land, årstal, bibelskriftsted samt eventuelle kommentarer fra kunstneren. Voksne (over 18 år) må gerne tilføje efternavn, og voksne kunstnere, som ønsker det, kan oplyse en kontakt-mulighed til katalog eller udstillings-liste; enten telefon nr., mail-adresse, hjemmeside eller postadresse.

Billeder doneret til ChildrensBibleArt må udstilles og evt. sælges til nævnte formål på: www.childrensbibleart.org og på www.artmoney.org/users/childrensbibleart Invitationen er et 'Open Call', så både amatører og professionelle kunstnere, som vil donere værker, kan deltage, sammen med børn eller solo som support af projektet.

Kontakt
CBA-tegninger til udstillingen, både børns og voksnes, sendes til:
ChildrensBibleArt c/o Holger Madsen, Peder Lykkes Vej 5 st. tv. DK 2300 Copenhagen S. Denmark

Spørgsmål besvares pr. mail: seselv@gmail.com

Blandt de indsendte CBA-tegninger udtrækkes gevinster i form af gavekort til farver eller børnebibel.
Skoler, børnehaver og kunst-institutioner etc, som deltager med et pænt antal tegninger kan vinde retten til en sponsorflise - 12X18 vandret - på www.kristenmeditation.dk/childrensbibleart

Venlig hilsen, Holger Madsen 
www.kristenmeditation.dk/childrensbibleart
www.artmoney.org/users/childrensbibleart 

*************************************
English text below.  English 

CHILD & ADULT draw BIBLE MOTIVES
ChildrensBibleArt - Exhibition 2020
Vernissage Sunday 29.11.2020 
- after church service at 10:30

The exhibition continues during December 2020 towards the Holy Three Kings day.

This is an ‘open call’, so everyone is invited, in advance, to make, donate and submit Bible drawings in artmoney format 12X18 cm for the exhibition.

The exhibition title: CHILDREN & ADULTS draw BIBLICAL MOTIVES - wants to point out the important bridge and communication between generations, both in terms of faith and creativity.

Donated works are exhibited and put up for sale for DKK 200 per piece to support children in poor countries.

Advent and Christmas are perfect for homemade Christmas gifts. Christmas lasts until Easter and rings with Ascension Day and Pentecost etc. 

Try a CHILD & ADULT BIBLE-drawing-gift ...

ChildrensBibleArt plans and organizes the exhibition for both children and adults, so you and your child candraw and participate together, with biblical images in 12x18 cm.

Until the exhibition begins on 29.11.2020, Children's Bible Art accepts donations of Christmas-, Easter- and Pentecostal drawings - and all other biblical themed drawings according to own motif -lookup in the Bible.

Donated art works are set to sale at the exhibition in the church-café in the Advent Church in Copenhagen.

The works are sold for DKK 200 per. pcs. This is the standard price for an artmoney, and we lean on the same concept also with sales through www.artmoney.org/users/childrensbibleart

THE RULES for the ChildrensBibleArt exhibition with Supporters:
The works are drawn (painted or cut-and-pasted, possibly crocheted or knitted) by a child or young person at any age from 0 to 18 years. - For this exhibition also together with adults Supporters bible pictures, made by both professional artists and amateurs.

All images must be 12x18 cm - artmoney standard size.
The 12x18 cm format is just slightly smaller than half an A4 page, so if you fold and cut an A4 sheet in the middle, you have paper for two drawings, and the outer edge can be cut off afterwards to fit the format.

CBA drawings must have an accurate Bible reference
(eg, Luke 2, verses 8-9).

Children and adults can get inspiration and updates in the Bible online:
biblegateway.com - Eg: Luke 2
- or search around the Bible yourself until you find inspiration for an art work.

Some get their image inspiration from a beloved hymn; and from this a biblical reference can be found, as required.

Childrens images should on the back side be supplied with:
Title; Artist first name, Country, Bible-reference.

Adults (over the age of 18) are welcome to add surname, and adult artists who wish to do so can provide a contact option for the catalog or exhibition list; either phone number, email address, website or postal address.

Pictures donated to ChildrensBibleArt may be exhibited and, possibly. sold for the mentioned purpose at: www.childrensbibleart.org at events, or at www.artmoney.org/users/childrensbibleart

This invitation is an 'Open Call', so both amateurs and professional artists, who want to donate works, can participate, along with children or solo as support of the project.

Donated CBA drawings should be sent to:
CBA-Support
c/o Holger Madsen,
Peder Lykkes Vej 5 st. tv.
DK 2300 Copenhagen S. Denmark

Questions are answered via mail: seselv@gmail.com

Among the submitted CBA drawings, prizes are drawn in the form of gift cards for colors or a children's Bible.

Location:
Adventskirken, Sallingvej 90, 2720 Vanløse, Denmark
Date:
Event admin: ChildrensBibleArt
Contact participants